Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci, wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z wybranymi rodzinami celem przejścia etapów do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Rodziny otrzymują pomoc finansową w formie comiesięcznego stypendium. Forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i przyznawana na okres jednego roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Centrum Usług Społecznych M. St. Warszawa prowadzi rekrutację do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023 r.”. Rekrutacja trwa do 25 kwietnia 2023 r.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Program skierowany jest do osób mieszkających na terenie Warszawy:

Usługi asystenckie świadczone w ramach Programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

Udział w Programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 22 277 49 86 lub 22 277 49 85 albo wysyłając mail na adres: projekt.asystent@um.warszawa.pl

Dokumenty i informacja o rekrutacji znajdują się na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2023

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, zgodnie z którymi o udział w programie mogą ubiegać się dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. Dofinansowanie w ramach programu dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu. Jednakże w przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu z innym samorządem powiatowym, w tym z samorządem powiatowym, w którym znajduje się nabywane mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje: kliknij tutaj.

23 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował listę rekomendowanych ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, zaś w dniu 30 grudnia 2022 r. oferty w ramach programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023.

W ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” zaakceptowano oferty na łączną wartość 104 997 308,12 zł, zaś w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” na wartość – 54 949 902,20 zł.

Listę zatwierdzonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ofert w ramach programu:

Informację na temat miejsca lokalizacji działania w ramach programu:

Dla mieszkańców miasta Warszawy program Asystent będzie realizowany przez 15 organizacji:

zaś „Opieka wytchnieniowa” przez 6 organizacji:

Samorządy powiatowe we współpracy z PFRON realizują program ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Moduł ,,Dostępne mieszkanie’’ kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają w mieszkaniu bariery ograniczające w codziennym funkcjonowaniu. Program zakłada możliwość uzyskania dofinansowania  do zmiany mieszkania celem zapewnienia dostępności architektonicznej.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami:

Wniosek można złożyć nie później niż do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły dostępne są na stronie PFRON (kliknij tutaj).

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne PRO AUTISM uruchomiło punkt bezpłatnych konsultacji. Oferta adresowana jest do dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które nie posiadają diagnozy medycznej.

Rodzice niepokojący się rozwojem swoich dzieci mogą zgłaszać się pod numerem telefonu:  602 787 584.

Celem konsultacji jest ustalenie bądź wykluczenie wskazań do pogłębionej diagnozy medycznej. Specjaliści Centrum Pro Autism udzielą również informacji dotyczących trybu uzyskiwania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, orzeczeń o niepełnosprawności, praw dziecka w placówkach edukacyjnych i obowiązku tychże placówek w stosunku do dzieci.
Więcej informacji na stronie: http://www.leczeniesrodowiskowe.pl/

W dniu 16 maja 2022 r. na obszarze Polski został odwołany stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (podstawę prawną znajdziesz tutaj). Jednocześnie z dniem 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Polski został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (podstawę prawną znajdziesz tutaj).

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się realizacja opieki wytchnieniowej w formie całodobowego wsparcia w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Realizowana w formie 7- lub 14-dniowych pobytów usługa jest w całości finansowana ze środków funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Celem opieki wytchnieniowej jest:

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Realizatorami usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego na terenie Miasta Stołecznego Warszawy są:

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 - Wsparcie (um.warszawa.pl)

Dane kontaktowe do organizatorów:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”:

Osoba do kontaktu – Beata Gozdek, tel. 22 665 22 39 wew. 102, e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”:

Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka, tel. 786 856 726, e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i jest realizowany przez:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawnioskowały i uzyskały środki;
  2. organizacje pozarządowe, które otrzymały granty.

Nadzór nad Programem sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 150 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zwiększyło budżet do 610 mln zł, z czego 501,219 mln zł trafi do samorządów, zaś pozostała kwota ok. 100 mln zł trafi do organizacji pozarządowych.  Dla porównania – w 2021 r. na realizację Programu Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przeznaczono środki w wysokości blisko 144 mln zł.

W dniu 21.12.2021 r. została zaakceptowana i opublikowana lista zatwierdzonych ofert organizacji pozarządowych (tutaj znajdziesz listę) w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022 na łączną kwotę 92 590 798,41 zł.

Z kolei w dniu 30.12.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikowała listę rekomendowanych wniosków samorządów – łącznie dla 1129 gmin i powiatów z całej Polski (tutaj znajdziesz listę) na kwotę 507 752 078,00 zł.

Stowarzyszenie Animo realizuje projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami (więcej informacji znajdziesz tutaj). Z pomocy świadczonej w ramach projektu mogą skorzystać:

W ramach projektu jest świadczone wsparcie w formie:

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl