4 września 2023 r. przy PFRON została otwarta wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami.

Każdy, kto ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie sprzętu nie otrzymał ze środków PFRON lub NFZ dofinansowania na zakup tej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć, może złożyć wniosek o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki czy skutery.

Szczegółowe informacje, w tym lista dostępnego sprzętu, znajdują się na stronie: wypozyczalnia.pfron.org.pl

W imieniu inicjatywy AUTYZM NA MAZOWSZU zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób w spektrum autyzmu i ich bliskich, zamieszkałych na terenie Mazowsza, o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. ankiety do badania potrzeb w zakresie potrzeb mieszkaniowych i form wsparcia w tym zakresie.

Priorytetem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi rządzącym, iż idea mieszkań wspomaganych oraz wspólnot domowych jest palącą i kluczową kwestią w kontekście zapewnienia osobom w spektrum autyzmu należytej opieki w sytuacji, gdy zabraknie wsparcia najbliższych, jak również umożliwienia im usamodzielnienia się.

Niezmiernie rzadko zdarza się, aby zarówno osoby w spektrum autyzmu,  jak  i  rodzice lub inni bliscy osób z autyzmem  mieli możliwość zabrania głosu w sprawie rzeczywistych potrzeb dorosłych dzieci oraz swoich własnych. Wzięcie udziału w tej inicjatywie jest cenną okazją do zasygnalizowania władzom, jak ważną kwestią jest mieszkalnictwo wspomagane.

Zbieraniem i opracowaniem danych zajmuje się Fundacja SYNAPSIS, dlatego też ona będzie administratorem Państwa danych. Zebrane dane zostaną przedstawione w Raporcie, który następnie zostanie przedłożony samorządom. Dane liczbowe i jakościowe uzyskane z ankiet  będą podstawą do rozmów z władzami w skali poszczególnych powiatów i całego województwa mazowieckiego. Wszelkie dane osobowe nie zostaną w Raporcie zawarte, będą wyłącznie do informacji Fundacji SYNAPSIS w celu dalszego kontaktowania się w kwestii potrzeb mieszkaniowych.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/hsQn7cqciG 

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Rusek z Fundacji Synapsis – adres e-mail: m.rusek@synapsis.org.pl, tel. 22 825 87 42.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegną zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Od stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym osobom, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Po ukończeniu przez niepełnosprawne dziecko 18 lat, jako osoba pełnoletnia, będzie mogła ubiegać się o świadczenie wspierające.

Ważne! Osoba musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ORAZ konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwało opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno jak dotychczas.

Ponadto opiekun, który będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia, które nie koliduje z opieką nad osoba niepełnosprawną bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna „ETOS-ZDROWIE” przy ul. Muranowskiej 1 w Warszawie zaprasza osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji w swoim domu finansowanej przez NFZ.

Aby skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji w domu należy:

a) dokonać zgłoszenia:

- osobiście pod adresem: Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna „ETOS-ZDROWIE”, ul. Muranowska 1, Warszawa

lub:

- telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. stacjonarny: (22) 831 52 81 lub komórkowy: 517 015 235

lub:

- wysyłając mail na adres: rejestracja@przychodniaetos.pl.

b) dostarczyć do przychodni osobiście (ul. Muranowska 1, Warszawa) lub przekazać fizjoterapeucie na pierwszej wizycie domowej:

- skierowanie w formie papierowej lub kod dostępu do skierowania elektronicznego na rehabilitację w domu pacjenta

oraz:

- kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach świadczenia można uzyskać do 80 wizyt zabiegowych w roku.

Usługi świadczone są na terenie M. St. Warszawy, powiatu wołomińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, garwolińskiego oraz Wilgi, Sulejówka, Wiązownej i Mińska Mazowieckiego.

W ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, który jest realizowane przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został uruchomiony moduł „Dostępne mieszkanie”.

„Dostępne mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością oraz:

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Wniosek można złożyć do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania środków programu.

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci, wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z wybranymi rodzinami celem przejścia etapów do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Rodziny otrzymują pomoc finansową w formie comiesięcznego stypendium. Forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i przyznawana na okres jednego roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Centrum Usług Społecznych M. St. Warszawa prowadzi rekrutację do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023 r.”. Rekrutacja trwa do 25 kwietnia 2023 r.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Program skierowany jest do osób mieszkających na terenie Warszawy:

Usługi asystenckie świadczone w ramach Programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

Udział w Programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 22 277 49 86 lub 22 277 49 85 albo wysyłając mail na adres: projekt.asystent@um.warszawa.pl

Dokumenty i informacja o rekrutacji znajdują się na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2023

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, zgodnie z którymi o udział w programie mogą ubiegać się dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. Dofinansowanie w ramach programu dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu. Jednakże w przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu z innym samorządem powiatowym, w tym z samorządem powiatowym, w którym znajduje się nabywane mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje: kliknij tutaj.

23 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował listę rekomendowanych ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, zaś w dniu 30 grudnia 2022 r. oferty w ramach programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023.

W ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” zaakceptowano oferty na łączną wartość 104 997 308,12 zł, zaś w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” na wartość – 54 949 902,20 zł.

Listę zatwierdzonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ofert w ramach programu:

Informację na temat miejsca lokalizacji działania w ramach programu:

Dla mieszkańców miasta Warszawy program Asystent będzie realizowany przez 15 organizacji:

zaś „Opieka wytchnieniowa” przez 6 organizacji:

Samorządy powiatowe we współpracy z PFRON realizują program ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Moduł ,,Dostępne mieszkanie’’ kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają w mieszkaniu bariery ograniczające w codziennym funkcjonowaniu. Program zakłada możliwość uzyskania dofinansowania  do zmiany mieszkania celem zapewnienia dostępności architektonicznej.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami:

Wniosek można złożyć nie później niż do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły dostępne są na stronie PFRON (kliknij tutaj).

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność