Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne PRO AUTISM uruchomiło punkt bezpłatnych konsultacji. Oferta adresowana jest do dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które nie posiadają diagnozy medycznej.

Rodzice niepokojący się rozwojem swoich dzieci mogą zgłaszać się pod numerem telefonu:  602 787 584.

Celem konsultacji jest ustalenie bądź wykluczenie wskazań do pogłębionej diagnozy medycznej. Specjaliści Centrum Pro Autism udzielą również informacji dotyczących trybu uzyskiwania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, orzeczeń o niepełnosprawności, praw dziecka w placówkach edukacyjnych i obowiązku tychże placówek w stosunku do dzieci.
Więcej informacji na stronie: http://www.leczeniesrodowiskowe.pl/

W dniu 16 maja 2022 r. na obszarze Polski został odwołany stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (podstawę prawną znajdziesz tutaj). Jednocześnie z dniem 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Polski został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (podstawę prawną znajdziesz tutaj).

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się realizacja opieki wytchnieniowej w formie całodobowego wsparcia w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Realizowana w formie 7- lub 14-dniowych pobytów usługa jest w całości finansowana ze środków funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Celem opieki wytchnieniowej jest:

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Realizatorami usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego na terenie Miasta Stołecznego Warszawy są:

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 - Wsparcie (um.warszawa.pl)

Dane kontaktowe do organizatorów:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”:

Osoba do kontaktu – Beata Gozdek, tel. 22 665 22 39 wew. 102, e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”:

Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka, tel. 786 856 726, e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i jest realizowany przez:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawnioskowały i uzyskały środki;
  2. organizacje pozarządowe, które otrzymały granty.

Nadzór nad Programem sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 150 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zwiększyło budżet do 610 mln zł, z czego 501,219 mln zł trafi do samorządów, zaś pozostała kwota ok. 100 mln zł trafi do organizacji pozarządowych.  Dla porównania – w 2021 r. na realizację Programu Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przeznaczono środki w wysokości blisko 144 mln zł.

W dniu 21.12.2021 r. została zaakceptowana i opublikowana lista zatwierdzonych ofert organizacji pozarządowych (tutaj znajdziesz listę) w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022 na łączną kwotę 92 590 798,41 zł.

Z kolei w dniu 30.12.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikowała listę rekomendowanych wniosków samorządów – łącznie dla 1129 gmin i powiatów z całej Polski (tutaj znajdziesz listę) na kwotę 507 752 078,00 zł.

Stowarzyszenie Animo realizuje projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami (więcej informacji znajdziesz tutaj). Z pomocy świadczonej w ramach projektu mogą skorzystać:

W ramach projektu jest świadczone wsparcie w formie:

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” nadal przyjmuje wnioski na specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami (tzw. „kursy stałe”), organizowany przez m.st. Warszawa. Przewozy stałe realizowane są w od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00 (godz. 22.00 zakończenie kursu), minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu (z wyłączeniem dni świątecznych). Miesięczny koszt abonamentu za przejazdy stałe wynosi 180 zł płatne u przewoźnika.

Usługi przewozowe są realizowane przez Usługi Transportowe Marek Włastowski. Wszelkie informacje w zakresie spraw związanych z korzystaniem z przewozów, można uzyskać pod numerami telefonów Przewoźnika: (22) 298 59 00 lub 720 915 300, a także drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres e-mailowy: bus@specjaltrans.pl. Regulamin realizacji i korzystania ze specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami, organizowanego przez m. st. Warszawa znajdziesz tutaj: Regulamin transportu dla osób z niepełnosprawnościami.

Kursy wykonywane są przez samochody specjalistyczne dostosowane do przewozu osób na wózkach posiadające windy lub platformy. Uprawnioną do korzystania z przejazdów jest dorosła osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź równoważne; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku. Usługa skierowana jest wyłącznie do osób, które faktycznie nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność. Przewoźnik oferuje pomoc  podczas dojazdów „od drzwi do drzwi”. Oznacza to pomoc również w wyjściu z domu, dostaniu się do pojazdu oraz dostaniu się do miejsca do celowego.

Ponadto Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” informuje, iż w dniach od 1 do 29 października 2021 r. będzie można składać formularze zgłoszeniowe na przewozy stałe w 2022 r. W przypadku dodatkowych pytań, należy kontaktować się z p. Magdaleną Olędzką – tel. 22 277 49 88.

W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikował na swojej stronie internetowej listy jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały umowy i realizują Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (kliknij tutaj) oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (kliknij tutaj).

Na 2857 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w tym 2477 gmin oraz 380 powiatów), 678 samorządów podpisało i realizują Program opieki wytchnieniowej (co stanowi 23,73 % wszystkich samorządów), zaś 740 samorządów podpisało i realizują Program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (25,90 %).

W ramach Strategii #Warszawa2030  zostały wyznaczone 4 cele strategiczne:

  1. Odpowiedzialna wspólnota
  2. Wygodna lokalność
  3. Funkcjonalna przestrzeń
  4. Twórcze środowisko

Aby zrealizować cel strategiczny #2 wyznaczono 4 cele operacyjne:

2.1 Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań |  2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu |  2.3. Korzystamy z usług blisko domu |  2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu.

Obecnie trwają konsultacje społeczne dla celu operacyjnego 2.2.Program sportowo blisko domu do 2025 roku. Z projektem programu możesz zapoznać się tutaj.

Przedstawiony Program koncentruje się na 3 obszarach:

  1. Mamy dostęp do różnorodnych miejsc aktywności fizycznej blisko domu,
  2. Mamy dostęp do różnorodnej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko domu,
  3. Jesteśmy informowani i zachęcani do aktywności fizycznej blisko domu oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Jeśli masz uwagi do przedstawionego programu, zgłoś je:

a) podczas dyżurów telefonicznych z Koordynatorem programu p. Katarzyną Szymańską-Stułka pod nr tel. 22 443 24 87:
– 16 czerwca 2021, w godz. 16-19
– 21 czerwca 2021, w godz. 9-15

b) wysyłając uwagi/komentarze do programu na adres: sport@um.warszawa.pl

Konsultacje trwają od 4 do 25 czerwca 2021 r.

Wydarzenie dostępne jest na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/events/587296995577272/

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 21 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie tabeli i przesłanie jej na adres e-mail  konsultacje.es@mrips.gov.pl.

Jak czytamy na stronie internetowej MRiPS: Ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie, a sprawy związane z maksymalizacją zysku lub indywidualnymi korzyściami schodzą na plan dalszy, bo kluczowe jest tu osiąganie celów społecznych.

Projekt ustawy o ekonomii społecznej zawiera szereg rozwiązań zarówno dla samych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i dla podmiotów ekonomii społecznej. Ustawa wprowadza do porządku prawnego szereg definicji, m.in. krąg podmiotów ekonomii społecznej, osoby uznane za zagrożone wykluczeniem społecznym, reintegrację społeczną i zawodową, readaptację, czy też wprowadza status przedsiębiorstwa społecznego. Definicja usług społecznych, o której mowa w ustawie o ekonomii społecznej, odnosi się do ustawy z dnia 19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Poza kwestiami definicyjnymi oraz procedurami, w ustawie przewidziano także konkretne instrumenty wsparcia finansowego udzielane przedsiębiorstwom społecznym, finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON, a także zwolnienia podatkowe. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji prognozuje się, że w okresie 10 lat od wejścia w życie ustawy, wydatki na jej wdrożenie wyniosą ok. 300 mln PLN, zaś dochody będą na poziomie ponad 610 mln PLN.

Przydatne linki: projekt ustawy o ekonomii społecznej, uzasadnienie do ustawy o ekonomii społecznej, Ocena Skutków Regulacji ustawy o ekonomii społecznej oraz załączniki.

Projekt „Stawiamy na pracę” jest skierowany do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (bez względu na rodzaj niepełnosprawności), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, w wieku aktywności zawodowej i pozostających bez zatrudnienia.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. W ramach projektu każdy uczestnik profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Uczestnicy będą mogli skorzystać z m.in.  indywidualnego poradnictwa zawodowego i prawnego, warsztatów aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy, czy wsparcia trenera pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli możliwość m.in. odbycia stażu zawodowego (wraz z otrzymaniem stypendium stażowego), udziału w szkoleniach zawodowych (i otrzymaniem stypendium szkoleniowego), zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2021 r. - 31.03.2024 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat projektu:

Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: praca@ffm.pl.

Informacji udziela p. Oleksandra lub p. Małgorzata

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl