Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 w Polsce

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 25 lutego 2021 r. pod pozycją 218 została opublikowana Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Tekst Uchwały znajdziesz tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000218

Liczący ponad 300 stron dokument Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 uwzględnia postulaty środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami i zakłada kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami, uwzględniające ich potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego. W Strategii wyróżniono 8 priorytetów: Niezależne życie, Dostępność, Edukacja, Praca, Warunki życia i ochrona socjalna, Zdrowie, Budowanie świadomości oraz Koordynacja.

Głównym celem Strategii jest włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Głównym wskaźnikiem realizacji Strategii jest współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, który w 2018 roku wynosił 28,2%, zaś planowany do osiągnięcia w 2025 roku ma wynosić 35%, natomiast w 2030 r. – 45%.

Opracowanie i przyjęcie przez Rząd RP Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami było jednym z podstawowych warunków horyzontalnych finansowania polityki spójności UE w latach 2021-2027. Dzięki Strategii… na terenie Polski zostaje wdrożona Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120001169.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność