Nasza misja i cele

Misją Fundacji NOWA BAJKA jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Chcielibyśmy, aby osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom żyło się w Polsce coraz lepiej. Naszym celem jest ochrona zdrowia, poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, a także włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami.

Cele te Fundacja realizuje m. in. poprzez:

prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej problematyki niepełnosprawności z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu;
organizowanie i prowadzenie akcji informacyjnych, lekcji, seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością dla rodzin oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką;
podejmowanie działań na rzecz propagowania idei włączania osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin w życie społeczne i zawodowe;
wspieranie inicjatywy mieszkalnictwa treningowego dla osób niepełnosprawnych;
współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach działania oraz korzystanie z ich doświadczeń;
monitorowanie działań organów władzy publicznej w zakresie realizacji wolności i praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów;
przystępowanie do organizacji zrzeszających instytucje realizujące podobne cele do tych, które są realizowane przez Fundację;
współpracę z organami samorządowymi i państwowymi.

Aktualny status Fundacji do pobrania

TUTAJ
Od początku istnienia Organizacji, w Fundacji jest zatrudniona Marzanna Paprocka – absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podyplomowej Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (200 godz.), podyplomowych studiów z zarządzania projektem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, administrowania funduszami unijnymi oraz zarządzania zasobami pracy w Szkole Głównej Handlowej.
Posiada bogate doświadczenie pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności – przez 2 lata pracowała jako psycholog w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej (oddział STOCER) prowadząc zajęcia psychoedukacyjne z elementami psychoterapii grupowej oraz zajęcia z aktywizacji zawodowej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, przez łącznie ok. 7 lat pracowała na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku (głównie klientów Fundacji Vis Maior, Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” oraz Polskiego Związku Niewidomych) – prowadząc m.in. warsztaty grupowe, indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne czy jako audytor pracodawców w ramach innowacji „Inkubator Zatrudnienia Osób Niewidomych” (której celem było sprawdzenie innowacyjnej metody wprowadzania osób z niepełnosprawnością wzroku na otwarty rynek pracy). Ponadto odbyła staż w oddziale IV Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie, staż w Ośrodku Psychoterapii Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Krakowie, wolontariat w L’Arche – Bruksela – Biergés (międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchu i upośledzeniem umysłowym), a także ukończyła liczne kursy z zakresu niepełnosprawności (n.in. „Kurs edukacyjny z wiedzy o autyzmie dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, jako wsparcie kwalifikacyjne i wychowawcze” Fundacji Synapsis, program „Krok po kroku do samodzielności – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem” Fundacji Krok po kroku, szkolenie „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”).
Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność