Konsultacje społeczne ustawy o ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 21 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie tabeli i przesłanie jej na adres e-mail  konsultacje.es@mrips.gov.pl.

Jak czytamy na stronie internetowej MRiPS: Ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie, a sprawy związane z maksymalizacją zysku lub indywidualnymi korzyściami schodzą na plan dalszy, bo kluczowe jest tu osiąganie celów społecznych.

Projekt ustawy o ekonomii społecznej zawiera szereg rozwiązań zarówno dla samych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i dla podmiotów ekonomii społecznej. Ustawa wprowadza do porządku prawnego szereg definicji, m.in. krąg podmiotów ekonomii społecznej, osoby uznane za zagrożone wykluczeniem społecznym, reintegrację społeczną i zawodową, readaptację, czy też wprowadza status przedsiębiorstwa społecznego. Definicja usług społecznych, o której mowa w ustawie o ekonomii społecznej, odnosi się do ustawy z dnia 19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Poza kwestiami definicyjnymi oraz procedurami, w ustawie przewidziano także konkretne instrumenty wsparcia finansowego udzielane przedsiębiorstwom społecznym, finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON, a także zwolnienia podatkowe. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji prognozuje się, że w okresie 10 lat od wejścia w życie ustawy, wydatki na jej wdrożenie wyniosą ok. 300 mln PLN, zaś dochody będą na poziomie ponad 610 mln PLN.

Przydatne linki: projekt ustawy o ekonomii społecznej, uzasadnienie do ustawy o ekonomii społecznej, Ocena Skutków Regulacji ustawy o ekonomii społecznej oraz załączniki.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność