Program SAM – Dostępne mieszkanie rozszerzony o dzieci poniżej 16 roku życia

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, zgodnie z którymi o udział w programie mogą ubiegać się dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. Dofinansowanie w ramach programu dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu. Jednakże w przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu z innym samorządem powiatowym, w tym z samorządem powiatowym, w którym znajduje się nabywane mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje: kliknij tutaj.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność